Typ Psycho

129
Pokémon
17
Attacken
Psycho Type Moves - Gegen Diese Typen der Pokémon
Sehr Effektiv (x1.60)
KampfGift
Nicht Sehr Effektiv (x0.62)
PsychoStahl
Nicht Sehr Effektiv (x0.39)
Unlicht
Das Typ von Attacken Gegen Diese Typen der Pokémon Wie Effektiv?
Psycho KampfGiftSehr Effektiv (x1.60)
PsychoStahlNicht Sehr Effektiv (x0.62)
UnlichtNicht Sehr Effektiv (x0.39)
Die Typen von Attacken - Gegen Psycho-Typ Pokémon
Nicht Sehr Effektiv (x0.62)
KampfPsycho
Sehr Effektiv (x1.60)
GeistKäferUnlicht
Die Typen von Attacken Gegen Dieses Typ der Pokémon Wie Effektiv?
KampfPsycho Psycho Nicht Sehr Effektiv (x0.62)
GeistKäferUnlicht Sehr Effektiv (x1.60)
Psycho Typ Pokémon
Sofort-Attacke Typ Stärke DPS
Sofort-Attacken
Konfusion Psycho 20 12.5
Zen-Kopfstoß Psycho 12 10.9
Sondersensor Psycho 12 10.9
Psychoklinge Psycho 5 8.3
Psywelle Psycho 4 8
Lade-Attacke Typ Stärke DPS
Lade-Attacken
Scheinwerfer Psycho 100 66.7
Nebelball Psycho 105 52.5
Seher Psycho 120 44.4
Psychostoß Psycho 90 39.1
Psychokinese Psycho 90 32.1
Synchrolärm Psycho 80 30.8
Psychobeißer Psycho 30 25
Psychoschock Psycho 65 24.1
Spiegelcape Psycho 60 23.1
Psystrahl Psycho 70 21.9
Herzstempel Psycho 40 21.1
Psyschub Psycho 70 17.5